Gevolgen Corona-maatregelen voor KFPS-evenementen en bijeenkomsten | UPDATE 16 juli

De landelijke maatregelen om verspreiding van het Corona-virus in te dammen heeft de nodige gevolgen voor de KFPS-activiteiten. Middels deze update wil het KFPS haar leden zo goed mogelijk informeren over hoe hierop wordt ingespeeld. Het betreft enerzijds concrete maatregelen, maar ook wordt er geinformeerd over mogelijke scenario’s. Deze laatste zijn onder nadrukkelijk voorbehoud van landelijke maatregelen en hier kunnen daarom geen rechten ontleend worden. Het KFPS rekent op begrip en medewerking van de leden in deze lastige periode.

Update 16 juli
Locatiekeuringen
Het KFPS heeft besloten dat er ook na 1 september op de locatie van de trainingsstallen gekeurd zal worden. De werkwijze en keuringsrubrieken waarvoor paarden kunnen worden ingeschreven blijven gelijk. De data en locaties zullen binnenkort gepland en gepubliceerd worden. Dit biedt met name ook mogelijkheden voor zogende Ster- en Kroonmerries.
Stamboekkeuringen
De vier geplande stamboekkeuringen in september en oktober (5 september in Vorden; 22 september in Harich; 26 september in Boxtel en 10 oktober in Nunspeet) blijven op de kalender staan. Deze keuringen staan dan met name open voor veulens. Uiteraard kunnen ook volwassen paarden aangemeld worden, bijvoorbeeld paarden die niet zijn getraind op trainingsstallen. Tevens dienen deze stamboekkeuringen als herkeuring.
Herkeuringen
Voor de paarden die tot en met juli gekeurd zijn en waarvoor herkeuring is aangevraagd, bestaat er de mogelijkheid van herkeuring. Deze herkeuring vindt plaats op 11 augustus in Nunspeet. Gezien de volle keuringskalender en de navenante belasting van het jurycorps kunnen er in deze periode niet op meerdere plaatsen herkeuringen plaatsvinden. In september en oktober zijn er herkeuringen mogelijk tijdens de vier geplande stamboekkeuringen.
Keuringen Ameland en Terschelling
De keuring die gepland stond op Ameland is geannuleerd. De keuring op Terschelling gaat wel gewoon door, zij het dat dit jaar alleen paarden en veulens van het eiland deel kunnen nemen.

Update 30 juni
Per 1 juli zijn er weer een aantal versoepelingen ten aanzien van de Covid-19-maatregelen van kracht. Voor de KFPS-activiteiten leidt dit niet tot grote veranderingen. De keuringen, veulenkeuringen, aanlegtesten en voorrijdagen blijven zonder publiek plaatsvinden. De belangrijkste reden hiervoor is dat gezien de beperkte omvang van een keuringsbaan, het aantal mensen dat aanwezig kan zijn beperkt is, met in achtneming van de anderhalve meter regelgeving.
Bij de beoordelingen van de ABFP-testen zijn vanaf 1 juli de eigenaren weer welkom bij WB-Stables in Wergea. Dit betekent dat de alleen nog de beide eindbeoordelingsdagen via de livestream te volgen zullen zijn.
Het KFPS blijft de ontwikkelingen ten aanzien van Covid-19 nadrukkelijk volgen. Tot 1 september blijven de keuringen voor drie jaar en oudere paarden op de locaties van de trainingsstallen plaatsvinden. De veulens kunnen gekeurd worden op de 12 veulenkeuringen die de komende twee maanden in samenwerking met de fokverenigingen georganiseerd worden. Vooralsnog is het de bedoeling om na 1 september de oorspronkelijke keuringsagenda van stamboekkeuringen en veulenkeuringen als gepland uit te voeren. Als dit inderdaad mogelijk blijkt te zijn, zullen er ook weer herkeuringen gepland worden.

Update 14 mei
Deze week is een verzoek vanuit de Koepel Fokkerij (koepelorganisatie voor Nederlandse paarden- en pony stamboeken) door het ministerie gehonoreerd voor het onder strikte voorwaarden kunnen houden van keuringen. Voor het KFPS zijn de voordelen hiervan iets minder groot dan voor andere stamboeken, omdat met de keuringen op locatie reeds voorzien was in een oplossing die voldoet aan de RIVM-maatregelen. Deze versoepeling houdt wel in dat er de mogelijkheid ontstaat dat eigenaren van de keuringspaarden bij de keuringen op locatie aanwezig kunnen zijn. Daarnaast kunnen er weer IBOP’s georganiseerd worden en zullen er vanaf juli, in samenwerking met de fokverenigingen, veulenkeuringen georganiseerd gaan worden. Tevens is het verzoek van de Koepel Fokkerij ingewilligd om het chippen van veulens weer toe te staan.
De huidige stand van zaken op een rijtje:

Keuringen op locatie
Na de succesvol verlopen eerste ronde keuringen op locatie van vorige week, wordt op dit moment volop gewerkt aan de planning voor de komende maanden. De keuringen op locatie van de trainingsstallen zullen in ieder geval tot en met augustus de geplande fokdagen en stamboekkeuringen gaan vervangen. Voor de periode na 1 september blijft de oorspronkelijke planning van stamboek- en veulenkeuringen voorlopig gehandhaafd.

Voor de tweede ronde keuringen op locatie kunnen paarden voor de volgende rubrieken aangemeld gaan worden:

  • 3-jarige en oudere veulenboekmerries
  • Stamboekmerries voor graadverhoging
  • Stermerries
  • Kroonmerries
  • 3-jarige en oudere veulenboek- en ruinenboekruinen
  • 3-jarige en oudere veulenboekhengsten

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het maken van de planning voor deze keuringen. De (voorlopige) planning voor de maand juni zal morgen (15 mei) te vinden zijn onder Startlijsten op de KFPS-site. De planning voor juli en augustus zal spoedig volgen. De bedoeling is dat in een cyclus van 4-6 weken een ronde langs de trainingsstallen georganiseerd zal worden. Via MijnKFPS kunnen paarden voor deze keuringen aangemeld gaan worden. Voordat paarden aangemeld worden voor een keuring, dient hiervoor  door de eigenaar eerst een afspraak gemaakt te worden met de betreffende trainingsstal.

IBOP
Op dit moment wordt gewerkt aan een aangepaste planning van IBOP-beoordelingen. Ook hiervan zal morgen (15 mei) een voorlopige planning onder Startlijsten op de KFPS-site te vinden zijn. De mogelijkheid voor deelname aan de tweeweekse ABFP-test blijft, inclusief het 50% kortingstarief.

Veulenkeuringen
In de maanden juli en augustus zullen in samenwerking met de fokverenigingen veulenkeuringen georganiseerd gaan worden. De planning hiervoor zal binnenkort gemaakt gaan worden. In beginsel zal per fokvereniging de oorspronkelijke fokdagdatum aangehouden worden. De data zullen de komende week op Startlijsten op de KFPS-site te vinden zijn. Tijdens deze veulenkeuringen kunnen de veulens tevens gechipt worden.

Keuringen toegankelijk voor eigenaren maar niet voor publiek
De keuringen op locatie, de IBOP-beoordelingen en de veulenkeuringen zullen waar mogelijk toegankelijk zijn voor de eigenaren. De eigenaren worden gehouden aan een strikt protocol, dat is gebaseerd op de regelgeving van het RIVM. Het is nog niet duidelijk of tijdens alle keuringen eigenaren aanwezig kunnen zijn. Dit is er onder meer van afhankelijk of de betreffende trainingsstal van de lokale overheid hiervoor toestemming krijgt.

Chippen van veulens
Vanaf dit moment is het laten chippen van veulens weer toegestaan. Dit kan gedaan worden door een dierenarts, maar veulens kunnen tevens tijdens de veulenkeuringen, die vanaf juli georganiseerd gaan worden, gechipt worden.

Centrale keuring
Het KFPS streeft ernaar, dat voordat begin juni de tweede ronde keuringen op locatie wordt gestart, er duidelijkheid is over het wel of niet doorgaan van de Centrale keuring. In het geval de Centrale keuring geen doorgang kan vinden, zal de (voorlopig) Kroon- en Modelverklaring tijdens de keuringen op locatie plaatsvinden. De merries die een eerste premie krijgen, worden hiervoor dan na afloop van alle rubrieken opnieuw gepresenteerd.

Pavo Fryso bokaal
Het wel of niet doorgaan van de Centrale keuring is ook van belang voor de competities voor 4-, 5- en 6-jarige paarden, de Pavo Fryso bokaal. De finales hiervoor vinden altijd tijdens de CK plaats. Op dit moment wordt naar eventuele alternatieven gekeken. Nadere informatie volgt.

 

Update 8 mei
Door het kabinet zijn woensdag onder voorbehoud een aantal verruimingen ten aanzien van de corona-maatregelen aangekondigd. Of deze versoepelingen er gaan komen is afhankelijk van wat de gevolgen van verruimingen (open gaan van scholen) zijn, die vanaf volgende week van kracht zullen zijn, op de verspreiding van het virus. De versoepelingen houden in dat vanaf 1 juni 30 mensen op een locatie aanwezig mogen zijn en per 1 juli 100 mensen. Uiteraard onder de voorwaarde dat de anderhalve meter afstand gewaarborgd is. In het geval deze versoepeling er gaat komen, zou dit goed nieuws betekenen voor de keuringen en beoordelingen van het KFPS. Het zou het mogelijk maken dat eigenaren van keuringspaarden aanwezig kunnen zijn op de locatiekeuring waar het betreffende paard gekeurd wordt. Verder maakt dit het organiseren van IBOP-beoordelingen weer mogelijk. We zullen volgende week hier data voor publiceren. Daarnaast zal samen met de fokverenigingen gekeken worden naar de mogelijkheden om veulenkeuringen in de maanden juli en augustus te organiseren. De strikte protocollen voor keuringen en beoordelingen zullen door het KFPS op de gewijzigde kabinetsmaatregelen worden afgestemd.

De keuringen op locatie die de afgelopen week hebben plaatsgevonden zijn prima verlopen. Veel dank aan de betreffende trainingsstallen voor de voortreffelijke organisatie. Een compliment ook aan de inzenders voor de bereidheid om de keuring vanaf thuis via de livestream te volgen. En ook dank aan de jury voor de professionele wijze waarop ze de keuringen hebben uitgevoerd en van toelichting hebben voorzien. Het aantal kijkers via de livestream uit binnen- en buitenland lag voortdurend tussen de 400 en 500. De keuringen op locatie zullen (in ieder geval) tot 20 augustus de stamboekkeuringen en fokdagen gaan vervangen. De planning hiervoor zal binnenkort gepubliceerd gaan worden, zodat paarden hiervoor via MijnKFPS aangemeld kunnen worden. Na 1 september zal gekeken worden of de voor september en oktober geplande (reguliere) stamboek- en veulenkeuringen door zullen gaan.
Vergunnings- en meldingsplichtige evenementen blijven tot 1 september verboden. Of er na 1 september wel evenementen georganiseerd kunnen worden en zoja onder welke voorwaarden, is nog niet bekend. Dit is met name van belang met het oog op de Centrale keuring.

Update 22 april
Uit de persconferentie van de minister-president van gisteravond is duidelijk geworden dat alle vergunnings- en meldingsplichtige evenementen tot 1 september verboden zijn. Dit heeft de volgende gevolgen:

Fokdagen en stamboekkeuringen
Alle geplande fokdagen en stamboekkeuringen tot 1 september kunnen door dit besluit niet gehouden worden. Volgende week zal met de besturen van de fokverenigingen overlegd gaan worden hoe we hier op in gaan spelen. Er zijn een aantal opties: fokdagen opschuiven naar september/oktober; doorgaan met keuringen op locatie van de trainingsstallen en een combinatie van beide. Een onzekere factor is hierbij, dat het nog de vraag is of er ná 1 september wel evenementen kunnen plaatsvinden. In het geval er op locatie gekeurd blijft worden, zullen hieraan, naast de rubrieken voor stamboekopname/sterverklaring en graadverhoging, ook de rubrieken ster- en kroonmerries toegevoegd gaan worden. Er zal tevens ingespeeld worden op het scenario dat eventueel de Centrale keuring niet door zal kunnen gaan, met het oog op (voorlopig) kroon- en modelverklaringen. We zullen hierover na het overleg met de fokverenigingen nader informeren.

Veulenregistratie
Er zullen (in ieder geval) tot 1 september geen veulens gekeurd kunnen worden. Dit betekent dat veulens ook niet gechipt kunnen worden door de KFPS-paspoortconsulenten. Paspoortconsulenten mogen ook niet aan huis chippen. Bij dierenartsen valt het chippen van veulens in de categorie niet-urgente zaken. Over deze problematiek vindt momenteel overleg plaats met het ministerie.

Voorrijdagen en herkansing
De voorrijdagen en de herkansing van jonge hengsten zullen op locatie gaan plaatsvinden.

IBOP/ABFP
Er zullen (in ieder geval) tot 1 september geen IBOP-proeven beoordeeld kunnen worden. Vorige week is voor paarden die reeds in training waren voor een IBOP de mogelijkheid onder de aandacht gebracht om deze paarden deel te laten nemen aan een 2-weekse ABFP-test. Deze test wordt met 50% korting aangeboden voor 240 euro (incl. BTW). Hiervoor is erg veel belangstelling. Besloten is daarom, om binnen een reguliere ABFP-test twee 2-weekse testen te organiseren. Voor meer informatie en aanmeldingen kan contact opgenomen worden met Eveline van Kooten (0512-523888).

Pavo Fryso Bokaal
De selectiewedstrijden van de Pavo Phryso Bokaal vinden in de meeste gevallen plaats in combinatie met de fokdagen. In deze nieuwe situatie zal gekeken worden hoe we hier op gaan inspelen.

Als KFPS proberen we zo goed mogelijk in te spelen op deze ingewikkelde tijd. Het streven is om het keuren en beoordelen van paarden zo veel mogelijk doorgang te laten vinden. Er zullen desondanks individuele gevallen zijn waarvoor geen oplossing gevonden kan worden. We rekenen hierbij op begrip van de leden.
Eind volgende week volgt er een nieuwe update.

Update 1 april
In de persconferentie van het kabinet van gisteravond is verlenging van de huidige ‘intelligente lockdown’ aangekondigd. Dit komt er op neer dat aan de huidige situatie geen verandering komt. Dit houdt voor de KFPS-activiteiten het volgende in.

Stamboekkeuringen
De maatregelen betekenen dat er voorlopig geen stamboekkeuringen gehouden kunnen worden. Het KFPS gaat voor de paarden die reeds in training staan (voor de afgelaste stamboekkeuringen die vanaf eind april gepland stonden), de mogelijkheid bieden om deze op locatie van de trainingsstallen te laten keuren. Deze keuringen op locatie zullen ingepland worden in de laatste week van april en de eerste week van mei. Bij deze keuringen zal geen publiek aanwezig zijn. Dit betekent ook dat eigenaren van de paarden niet aanwezig kunnen zijn.
De eerstvolgende niet geannuleerde stamboekkeuring staat gepland op 10 juni (St. Nicolaasga). Deze keuring blijft gehandhaafd. Paarden kunnen voor deze keuring ingeschreven worden. Over de periode ná 1 juni zijn de landelijke maatregelen echter nog niet bekend. Mocht het zo zijn dat dat ook de stamboekkeuringen in juni niet door kunnen gaan, dan zullen in die periode ook keuringen op locatie van de trainingsstallen gehouden gaan worden. Het is tevens de bedoeling om voor de eerste helft van juni een nieuwe stamboekkeuring te gaan plannen in het midden van het land. Datum en locatie volgen.

Fokdagen
Over het wel of niet doorgaan van de fokdagen kan nu nog weinig gezegd worden. De eerste fokdag staat gepland op 27 juni (Zeeuwse Dag van het Paard in Oosterland). In overleg met de fokverenigingen zal hierover later besloten worden. Informatie zal te vinden zijn op deze site of op de website van de betreffende fokvereniging.

Voorrijdagen hengsten
De eerste voorrijdag voor de jonge hengsten staat gepland op 2 juni. De locatie hiervoor is het KNHS-centrum in Ermelo. Gezien het feit dat de voorrijdagen vanaf dit jaar voor het eerst meer een selectiefunctie krijgen, is er voor gekozen om deze in tegenstelling tot voorgaande jaren open te stellen voor publiek. In het geval er in juni nog geen evenementen kunnen plaatsvinden, dan wordt het alternatief overwogen om de hengsten te laten voorrijden tijdens de dan ook noodzakelijkerwijs te organiseren keuringen op locatie van de trainingsstallen.

Herkansing hengsten
De Herkansing voor jonge hengsten voor eventuele deelname aan het Centraal onderzoek staat gepland op 12 juni in Wergea. In principe geldt hier hetzelfde voor als voor de beoogde werkwijze tbv de voorrijdagen.

IBOP
De eerstvolgende IBOP staat gepland op 4 juni in Wergea. Ook hiervoor geldt, dat nu nog niet aangegeven kan worden of deze doorgang kan vinden. Het KFPS kijkt op dit moment ook na mogelijkheden, binnen de landelijke maatregelen, een oplossing te vinden voor paarden die reeds in training staan voor de geannuleerde IBOP-beoordelingen voor april. Informatie hierover volgt.

ABFP
Zoals eerder aangegeven, blijven de ABFP-testen gewoon doorgaan. De beoordelingsdagen zullen worden gestreamd via de website van het KFPS en via Phryso.com. De beoordelingsdagen zijn: woensdag 8 april; woensdag 15 april; dinsdag 21 april en donderdag 23 april (tevens aansluitend de keuring aan de hand). Meer informatie, zoals een catalogus, wordt volgende week op de site geplaatst.
Voor de volgende test, die 28 april van start gaat, kunnen nog paarden aangemeld worden. Dit gaat met name om nakomelingen van Erryt 488, Eise 489, Meinte 490, Markus 491, Nane 492 en Omer 493, maar ook nakomelingen van andere hengsten kunnen hiervoor aangemeld worden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het stamboekkantoor (Eveline van Kooten).

Dienstverlening 
Ondanks de beperkingen door Corona, probeert het KFPS de dienstverlening zo volledig mogelijk op peil te houden. Dit betekent dat uitgifte van bijvoorbeeld stamboekdocumenten gewoon op de gebruikelijke wijze doorgang vindt. Het KFPS is daarnaast gewoon bereikbaar.

Tenslotte
Er bereiken ons de laatste dagen berichten van KFPS-leden die rechtstreeks met Corona te maken hebben. Omdat ze zelf geïnfecteerd zijn of familieleden en/of vrienden. Er zijn ook berichten van leden die familieden aan Corona verloren hebben. Onze gedachten zijn in deze dagen vooral bij hen en we wensen hen veel sterkte toe!
Laten we vooral ook met dit in het achterhoofd naar de Corona-problematiek blijven kijken. Want uiteraard zijn alle maatregelen ten aanzien van keuringen, concoursen en andere hippische activiteiten erg vervelend. Onze gezondheid en die van anderen dient in deze tijd de hoogste prioriteit te hebben!

Update 24 maart
De gisteravond door het kabinet aangekondigde nieuwe maatregelen aangaande het indammen van de verspreiding van het Corona-virus heeft gevolgen voor de verschillende KFPS-activiteiten. De maatregel dat alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn, heeft de volgende consequenties voor het KFPS:

  • De stamboekkeuring in Harich welke gepland stond voor 16 mei is geannuleerd.
  • De regiovergaderingen die gepland stonden voor de maand mei vinden (voorlopig) geen doorgang.
  • De beoordelingsdagen van de ABFP test op 8, 15, 21 en 23 april (alsmede de keuring na afloop) zullen zonder publiek plaatsvinden. De beoordelingen zullen via een zogenaamde livestream te bekijken zijn via de KFPS-website/Phryso.com.
  • De keuring in Denemarken, welke gepland stond op 13 juni is geannuleerd.

Verder moet er rekening mee gehouden worden dat de IBOP welke gepland staat voor 4 juni, afhankelijk van verdere maatregelen, niet doorgaat. Deze IBOP blijft echter gehandhaafd op de agenda, wellicht ook voor de paarden die aangemeld stonden voor IBOP-proeven welke eerder al geannuleerd zijn. Over het doorgaan van de andere evenementen zullen we zo spoedig hier duidelijkheid over is, informeren.
Voor de paarden die (vóór 17 maart) reeds in training stonden voor de keuringen in april zal gekeken worden naar een oplossing. Dit om waar mogelijk, te voorkomen dat de eigenaren, als gevolg van een verlengde trainingsduur geconfronteerd worden met een toename in kosten. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de eventuele (nieuwe) maatregelen van het kabinet.
Het is de bedoeling dat ABFP-test welke op 28 april van start gaat, door te laten gaan. Zij het dat bij de beoordelingen (en andere dagen) geen publiek toegelaten wordt. De deelnemende paarden (met name nakomelingen van Erryt 488, Eise 489, Meinte 490, Markus 491, Nane 492 en Omer 493) zouden normaal gesproken geprikt worden uit de keuringen van april. De voor deze keuringen beoogde paarden kunnen (via opgave van de trainingsstallen) alsnog geprikt worden en aan de test deelnemen. Aansluitend zal er dan een keuring plaatsvinden voor stamboekopname/Sterverklaring.

Update 17 maart
Besloten is om de keuringen/IBOP in Nunspeet (25 april) en Kronenberg (26 april) te annuleren. Het KFPS acht het niet realistisch, dat er eind april keuringen gehouden kunnen worden. De reden dat het besluit nu al wordt genomen, heeft te maken met het feit dat de paarden die voor deze keuringen beoogd waren, de komende tijd richting trainingsstal zouden gaan. Voor de paarden die reeds in training staan, zal het KFPS zo spoedig dit kan een keuring gaan organiseren. Het KFPS houdt hiervoor nauw contact met de trainingsstallen en zal informatie hieromtrent op de KFPS-website en Phryso.com publiceren.
De keuring op 16 mei in Harich blijft voorlopig gehandhaafd. De komende weken zal hierover een besluit gaan vallen.
Het KFPS zal de keuringskalender, ten aanzien van locaties en data, de komende tijd zo goed mogelijk afstemmen op de landelijke ontwikkelingen. Het stamboek zal hierin de uiterste flexibiliteit betrachten met als doel de fokkers/inzenders zo goed mogelijk tegemoet te komen ten aanzien van het keuren van paarden. Tegelijkertijd dient het KFPS tevens de verantwoording te nemen in de gezamenlijke taak de verspreiding van het Corona-virus in de hand te houden.

Update 16 maart:
Besloten is dat de volgende IBOP in Wergea, die gepland stond op 8 april, uitgesteld wordt tot een nader te bepalen datum. Deze week zal er tevens een besluit genomen worden of de eerste twee stamboekkeuringen (25 april: Nunspeet en 26 april: Kronenberg) uitgesteld gaan worden.

12 maart
Uitstel keuringen
Besloten is om de keuringen in Zuid-Afrika, welke deze maand zouden plaatsvinden, uit te stellen. Ook de keuring in Italië die voor 18 april gepland stond is afgelast. Deze keuring zal op een later tijdstip gehouden worden.

ABFP-testen
De ABFP-testen zullen gewoon doorgaan. Er zijn tot 31 maart geen beoordelingen gepland. Afhankelijk van hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen, zal in een later stadium bepaald gaan worden of de beoordelingen met of zonder publiek gaan plaatsvinden. Als onverhoopt het laatste noodzakelijk is, zal ervoor gezorgd worden dat de beoordelingen middels streaming via de KFPS-site gevolgd kunnen gaan worden.

KFPS-beoordelingscursussen
De lessen van de beoordelingscursussen zijn tot 31 maart geannuleerd.

Afhankelijk van de ontwikkelingen zal het KFPS de leden via de website op de hoogte houden van eventuele aanvullende maatregelen.

 

 

Vorig artikelMet 81 punten hoogste IBOP score voor Xandra fan Marksate Ster (Norbert 444)
Volgend artikelMGPNGP Mario fan Bokkum: “Talent voor zwaardere werk”