Gezocht: kandidaten voor de ledenraad uit de regio Groningen-Drenthe

Vanaf 8 mei zullen de KFPS regiovergaderingen plaatsvinden, waarbij ook nieuwe leden in de ledenraad gekozen gaan worden. In de regio ‘Groningen Drenthe combinatie’ is er een vacature voor een ledenraadslid. Een uitgelezen kans voor iemand die het Friese paard een warm hart toedraagt en wil meedenken en meebeslissen met alle andere ledenraadsleden over allerhande interessante en belangrijke onderwerpen binnen het stamboek.

Aanmelden als ledenraadslid

Hieronder staat een uitgebreide profielschets van de KFPS ledenraadsleden. Heeft u interesse? Dan kunt u zich melden bij de secretaris van de Fokvereniging “Groningen-Drenthe Combinatie”, Peize e.o., mevrouw J. van der Ark. Ze is te bereiken via email: info@pieterwijbenga.nl. U kunt ook mailen naar het KFPS-kantoor: evelinevankooten@kfps.nl

Profielschets KFPS ledenraadsleden

Taakstelling
Aan de ledenraad komen in het KFPS alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de KFPS statuten of reglementen aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen. De ledenraad stelt op voorstel van het bestuur het fokdoel en het fok- en selectiebeleid vast.
De ledenraad beoordeelt voorstellen van het bestuur en besluit ter zake:
a. de operationele en financiële doelstellingen van de vereniging;
b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, waaronder begrepen financiële ratio’s en risico’s;
d. wijzigingen in het beleid, alsmede beslissingen welke van invloed zijn op de realisatie van de doelstellingen
van de vereniging;
e. het meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting;
f. voor het eerstvolgend jaar het werkprogramma en de begroting van opbrengsten en kosten.
De overige voornaamste taken van de ledenraad zijn:
• het goedkeuren van de jaarrekening en het verlenen van décharge over het gevoerde beleid; voor zowel bestuur als directie, na advies van de financiële commissie;
• het bewaken van de ethiek, waarden en normen binnen de vereniging;
• het benoemen en ontslaan van de leden van het bestuur;
• het evalueren van het functioneren van het bestuur.

Samenstelling, zittingsduur
1. De ledenraad bestaat uit de afgevaardigden die door de regiovergaderingen uit de leden zijn gekozen.
2. De ledenraad kent gewone, buitengewone, gewone besloten en bijzondere besloten vergaderingen.
3. De zittingsduur van de ledenraadsleden vangt aan op het einde van de jaarvergadering van de ledenraad. De zittingsduur bedraagt vier jaar. Een ledenraadslid is aansluitend eenmaal herkiesbaar.
4. Een ledenraadslid treedt onmiddellijk af:
– indien en zodra zijn lidmaatschap van het KFPS is opgezegd;
– indien zulks zijn besluit is en hij dit aan het KFPS heeft kenbaar gemaakt;
– ingevolge een besluit van de leden, bijeen in een vergadering van zijn regio;
– bij zijn overlijden.
5. De ledenraad voorziet zelf in een voorzitter van al de in lid 2 van dit artikel genoemde soorten ledenraadsvergaderingen, met dien verstande dat voor bijzondere besloten vergaderingen artikel 15 van toepassing is.

Benoemingsprocedure
De kandidaatstelling geschiedt schriftelijk. De leden kiezen hun vertegenwoordigers uit hun regio’s. De benoeming geschiedt voor de duur van 4 jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming van 4 jaar.

Profielschets ledenraadsleden
Algemeen:
De kandidaat dient:
• meerderjarig te zijn en lid van KFPS
• niet een werknemer te zijn van het KFPS
• geen dubbelfunctie te vervullen.

Specifiek:
Voor de kandidaat is het wenselijk dat hij/zij:
• bij benoeming in de functie geen verstrengelde belangen veroorzaakt
• een teamplayer is
• communicatief vaardig is
• voldoende vaardig is in het communiceren in de Nederlandse en Engelse taal
• handelt in het algemeen belang
• beschikt over een bewezen hoger werk- en denkniveau
• in staat is de regio te vertegenwoordigen en besluiten naar de regio terug te koppelen
• capabel is om naast bovenstaande te kunnen handelen met last of ruggespraak
• beschikt over bewezen bestuurservaring

 

 

Vorig artikelVervolg WK-selectie op 4 mei met Edon (Julius 486) en Coco (Hessel 480)
Volgend artikelLivestream locatiekeuring De Nieuwe Heuvel – woensdag 4 mei