Livestream locatiekeuring Stal Hestegaarden, Stal Spliethof en de veulenkeuring It Fryske Greidhynder – 25 juli

Op zaterdag 25 juli zijn er maar liefst drie keuringen via livestream te bewonderen.

Om 9 uur begint de veulenkeuring It Fryske Greidhynder
Catalogus It Fryske Greidhynder

De middagronde vanaf veulennummer 36.

Veulenkeuring Hemrik 25 juli

001 Murk fan 'e Herdershoeve Ulbrân 502 X Stendert 447002 Okko fan 't Hoogeland Ulbe 506 X Jerke 434003 Nils S.R. Epke 474 X Tsjalle 454004 Marten Tymen 503 X Jisse 433005 Niels K. Wytse 462 X Jisse 433006 Nolke fan Tersoal Jehannes 484 X Olof 315007 Mats fan 'e ies Epke 474 X Norbert 444008 Mathijs V.L. Teun 505 X Tsjalle 454009 Maestro van Bûterheideveld Aarnold 471 X Bikkel 470010 Minze K. Sipke 450 X Andries 415011 Melle Applonia Matthys 504 X Lolke 371012 Otse GG Epke 474 X Jakob 302013 Meine Menne 496 X Tsjalle 454014 Mark van de Wolwarren Ulbe 506 X Wylster 463015 Mart Lucas W.T. Yme 507 X Fetse 349016 Oane fan 't Hoogeland Jouwe 485 X Andries 415017 Meinte van Pelinckstuin Tymen 503 X Dries 421018 Menne Nane 492 X Tsjerk 328019 Melle fan 'e Herdershoeve Yme 507 X Gerben 479020 Minne út Terherne Yme 507 X Norbert 444021 Nanne MW Tymen 503 X Felle 422022 Neswin D.S. Nane 492 X Beart 411023 Melle m Ulbrân 502 X Jehannes 484024 Menno Jacob fan it Bûtenhiem Jehannes 484 X Thorben 466025 Mieke Jasper 366 X Tsjalke 397026 Nieske Dûnser R Wimer 461 X Maurits 437027 Marynthe Omer 493 X Wybren 464028 Nynke van de oudeweg Tymen 503 X Norbert 444029 Maaike fan Hindrik's Hiem Teun 505 X Tjalbert 460030 Maeike fan 'e Ulesprong Beart 411 X Tsjalle 454031 Neeltje fan d'Jongema Staete Tymen 503 X Doaitsen 420032 Maan S.R. Tymen 503 X Thorben 466033 Marije Matthys 504 X Maurits 437034 Nina van de Zonnebloem Jouwe 485 X Uldrik 457035 Myrthe ut 'e Reiden Matthys 504 X Aan 416036 Mare fan 'e Sintelwei Tymen 503 X Olrik 383037 Mila Rosanna K. Sipke 450 X Tymon 456038 Magic fan Menum Aarnold 471 X Beart 411039 Manoe van de Zonnebloem Teun 505 X Uldrik 457040 Murkje fan Jirnsum Teun 505 X Jasper 366041 Marichtje fan 'e Takomst Gerben 479 X Andries 415042 Menna A.d.V Tjebbe 500 X Sape 381043 Nieske A Tymen 503 X Epke 474044 Marte Wia Ulbrân 502 X Tsjabring 429045 Marije fan Marsherne Wimer 461 X Maurits 437046 Meike fan ‘e Bûtewei Teun 505 X Stendert 447047 Martsje Tjitske Beart 411 X Tsjalle 454048 Magieske – Dame Teun 505 X Maurus 441049 Nine NP fan de "Hesterhoeve" Tymen 503 X Folkert 353050 Martsen fan de Koldenhool Markus 491 X Wylster 463051 Mirthe van de badwei Markus 491 X Tsjalle 454052 Meintsje v.d. Peester Hoeve Matthys 504 X Mintse 384053 Marrit fan ‘e Langewyk Yme 507 X Meinse 439054 Mare Sarah fan it Bûtenhiem Yme 507 X Heinse 354055 Nynthe fan de Valderse Nane 492 X Time 398

Gepostet von KFPS Royal Friesian am Samstag, 25. Juli 2020

De ochtenronde met veulennummers tot en met 35

Veulenkeuring Hemrik 25 juli

001 Murk fan 'e Herdershoeve Ulbrân 502 X Stendert 447002 Okko fan 't Hoogeland Ulbe 506 X Jerke 434003 Nils S.R. Epke 474 X Tsjalle 454004 Marten Tymen 503 X Jisse 433005 Niels K. Wytse 462 X Jisse 433006 Nolke fan Tersoal Jehannes 484 X Olof 315007 Mats fan 'e ies Epke 474 X Norbert 444008 Mathijs V.L. Teun 505 X Tsjalle 454009 Maestro van Bûterheideveld Aarnold 471 X Bikkel 470010 Minze K. Sipke 450 X Andries 415011 Melle Applonia Matthys 504 X Lolke 371012 Otse GG Epke 474 X Jakob 302013 Meine Menne 496 X Tsjalle 454014 Mark van de Wolwarren Ulbe 506 X Wylster 463015 Mart Lucas W.T. Yme 507 X Fetse 349016 Oane fan 't Hoogeland Jouwe 485 X Andries 415017 Meinte van Pelinckstuin Tymen 503 X Dries 421018 Menne Nane 492 X Tsjerk 328019 Melle fan 'e Herdershoeve Yme 507 X Gerben 479020 Minne út Terherne Yme 507 X Norbert 444021 Nanne MW Tymen 503 X Felle 422022 Neswin D.S. Nane 492 X Beart 411023 Melle m Ulbrân 502 X Jehannes 484024 Menno Jacob fan it Bûtenhiem Jehannes 484 X Thorben 466025 Mieke Jasper 366 X Tsjalke 397026 Nieske Dûnser R Wimer 461 X Maurits 437027 Marynthe Omer 493 X Wybren 464028 Nynke van de oudeweg Tymen 503 X Norbert 444029 Maaike fan Hindrik's Hiem Teun 505 X Tjalbert 460030 Maeike fan 'e Ulesprong Beart 411 X Tsjalle 454031 Neeltje fan d'Jongema Staete Tymen 503 X Doaitsen 420032 Maan S.R. Tymen 503 X Thorben 466033 Marije Matthys 504 X Maurits 437034 Nina van de Zonnebloem Jouwe 485 X Uldrik 457035 Myrthe ut 'e Reiden Matthys 504 X Aan 416036 Mare fan 'e Sintelwei Tymen 503 X Olrik 383037 Mila Rosanna K. Sipke 450 X Tymon 456038 Magic fan Menum Aarnold 471 X Beart 411039 Manoe van de Zonnebloem Teun 505 X Uldrik 457040 Murkje fan Jirnsum Teun 505 X Jasper 366041 Marichtje fan 'e Takomst Gerben 479 X Andries 415042 Menna A.d.V Tjebbe 500 X Sape 381043 Nieske A Tymen 503 X Epke 474044 Marte Wia Ulbrân 502 X Tsjabring 429045 Marije fan Marsherne Wimer 461 X Maurits 437046 Meike fan ‘e Bûtewei Teun 505 X Stendert 447047 Martsje Tjitske Beart 411 X Tsjalle 454048 Magieske – Dame Teun 505 X Maurus 441049 Nine NP fan de "Hesterhoeve" Tymen 503 X Folkert 353050 Martsen fan de Koldenhool Markus 491 X Wylster 463051 Mirthe van de badwei Markus 491 X Tsjalle 454052 Meintsje v.d. Peester Hoeve Matthys 504 X Mintse 384053 Marrit fan ‘e Langewyk Yme 507 X Meinse 439054 Mare Sarah fan it Bûtenhiem Yme 507 X Heinse 354055 Nynthe fan de Valderse Nane 492 X Time 398

Gepostet von KFPS Royal Friesian am Freitag, 24. Juli 2020

Om 10 uur start de locatiekeuring bij Stal Hestegaarden in Beek en Donk
Catalogus Stal Hestgaarden

Locatiekeuring 2020 | Hengstenhouderij Hestegaarden

Locatiekeuring 2020 | Hengstenhouderij Hestegaarden001 Femke Amy B. Olgert 445 x Tsjerk 328002 Tara Fan Nico stables Bartele 472 x Tsjalke 397003 Amira van "ons plekje" Norbert 444 x Jisse 433004 Anneke fan het Huningspaed RP A Epke 474 x Gradus 356005 Feikje van de Demro stables Tsjalle 454 x Teunis 332006 Dryske van de Meerbos Uldrik 457 x Meinse 439007 Durkje de V Jehannes 484 x Jisse 433008 Floor S Uldrik 457 x Ulke 338009 Wille fan 'e Takomst Ster Epke 474 x Nanning 374010 Betske Ster Epke 474 x Tsjalke 397011 Antje Fermke Ster Hessel 480 x Onne 376012 Pytrik R.S. fan Top en Twel Kroon, AA Norbert 444 x Nykle 309013 Camaro van de Hondshoeve Jouwe 485 x Fabe 348

Gepostet von KFPS Royal Friesian am Samstag, 25. Juli 2020

Om 14.00 uur start de locatiekeuring bij Stal Spliethof in Bladel
Catalogus Stal Spliethof 25 juli

Locatiekeuring 2020 | Trainingsstal Spliethof

Locatiekeuring 2020 | Trainingsstal Spliethof001 Ylke van de Lage Berkt AA Fonger 478 x Meinse 439002 Afke van de Demro stables Uldrik 457 x Wierd 409003 Atsje Siebel van de Hamelspoel Hessel 480 x Fetse 349004 Amy A van de Holderhoeve Jehannes 484 x Andries 415005 Bella van kreterenhof Uldrik 457 x Karst 362006 Babs van stal Pauwels Thorben 466 x Doaitsen 420007 Faya vom Schladitzer See Jouwe 485 x Lolke 371008 Filly van Stal 't Laag Fonger 478 x Adel 357009 Eevertje van stal Pauwels Thorben 466 x Onne 376010 Eline vom Schladitzer See Hessel 480 x Tsjalke 397011 Bialda van de Demro stables Ster Jehannes 484 x Fabe 348012 Rinske van Baarschot Ster Harmen 424 x Haitse 425

Gepostet von KFPS Royal Friesian am Samstag, 25. Juli 2020

Vorig artikelTwee maal Ster eerste premie: Elyte-Dame en Ester van de Marne
Volgend artikelUitstekende draf helpt Antje Fermke (Hessel 480) naar Voorlopig Kroon