Livestream Stal de Mersken – 25 september

Vandaag zijn we bij Stal de Mersken in Siegerswoude. We starten om 9 uur met de keuring van 35 paarden.

Het middagprogramma vanaf nummer 28

Locatiekeuring 2020 | Stal de Mersken

Locatiekeuring 2020 | Stal de Mersken001 Bindi Jorn 430 x Folkert 353002 Ela Lotte van de Noeste Hoeve Omer 493 x Take 455003 Dieuwke van de Hagenstee Markus 491 x Tsjalle 454004 Elske fan 'e simmerdyk Thorben 466 x Onne 376005 Folkje fan it Skar Alwin 469 x Doaitsen 420006 Else Mare Mabel fan de Mersken Jehannes 484 x Thorben 466007 Fokelientje Bartele 472 x Jasper 366008 Dame M-S Epke 474 x Leffert 306009 Eliza AK van de Uiterdijk Alwin 469 x Tsjalke 397010 Dyre fan 't Hertefean Alke 468 x Gradus 356011 Frida fan Ypey Thorben 466 x Rypke 321012 Fokje Metta fan de Mersken Eise 489 x Mintse 384013 Famke fan it Alde Honk Reinder 452 x Jillis 301014 Doutzen Jehannes 484 x Doaitsen 420015 Oukje Uldrik 457 x Karel 370016 Trienke R A Aarnold 471 x Jochem 259017 Tiny fan Ikkerwâld Tsjalle 454 x Ulbert 390018 Yara Tsjalle 454 x Jisse 433019 Yfke fan de Boyemaheerd Mewes 438 x Beart 411020 Yfke fan J.H.V. AAA Haike 482 x Fridse 423021 Wietske Kune v.d. Arebo Hoeve. Hette 481 x Nykle 309022 Wendy M v d Slothoeve A Fonger 478 x Heinse 354023 Brecht fan é Oasterein Hessel 480 x Tsjalle 454024 Amber fan StarKing Alke 468 x Jasper 366025 Aylina K. Reinder 452 x Jasper 366026 Antsje Lobke K. Tsjalle 454 x Nammen 308027 Andrea fan Oostenburg Eibert 419 x Andries 415028 Contesse van de Meersche Hoeve AA Jouwe 485 x Gjalt 426029 Amarens S.R. Tsjalle 454 x Maurus 441030 Bente fan Bloemhof Ster Jehannes 484 x Ulke 338031 Grytsje fan it Hiem Sport, Kroon Norbert 444 x Tjimme 275032 Pjirkje Teatske Kroon, AA Tsjalle 454 x Teeuwis 389033 Dirk H Beart 411 x Eibert 419034 Bob Douwe A Jehannes 484 x Ulke 338035 Feije van de Troostwijk Jehannes 484 x Sape 381036 Froukje W. Jehannes 484 x Harmen 424037 Tjarda f.Hyllested-Østergaard Ster Norbert 444 x Wierd 409038 Jildouke fan 'e Homar Sport, Kroon, AA Uldrik 457 x Nykle 309

Gepostet von KFPS Royal Friesian am Freitag, 25. September 2020

Het ochtendprogramma

Locatiekeuring 2020 |

Locatiekeuring 2020 | Stal de Mersken001 Bindi Jorn 430 x Folkert 353002 Ela Lotte van de Noeste Hoeve Omer 493 x Take 455003 Dieuwke van de Hagenstee Markus 491 x Tsjalle 454004 Elske fan 'e simmerdyk Thorben 466 x Onne 376005 Folkje fan it Skar Alwin 469 x Doaitsen 420006 Else Mare Mabel fan de Mersken Jehannes 484 x Thorben 466007 Fokelientje Bartele 472 x Jasper 366008 Dame M-S Epke 474 x Leffert 306009 Eliza AK van de Uiterdijk Alwin 469 x Tsjalke 397010 Dyre fan 't Hertefean Alke 468 x Gradus 356011 Frida fan Ypey Thorben 466 x Rypke 321012 Fokje Metta fan de Mersken Eise 489 x Mintse 384013 Famke fan it Alde Honk Reinder 452 x Jillis 301014 Doutzen Jehannes 484 x Doaitsen 420015 Oukje Uldrik 457 x Karel 370016 Trienke R A Aarnold 471 x Jochem 259017 Tiny fan Ikkerwâld Tsjalle 454 x Ulbert 390018 Yara Tsjalle 454 x Jisse 433019 Yfke fan de Boyemaheerd Mewes 438 x Beart 411020 Yfke fan J.H.V. AAA Haike 482 x Fridse 423021 Wietske Kune v.d. Arebo Hoeve. Hette 481 x Nykle 309022 Wendy M v d Slothoeve A Fonger 478 x Heinse 354023 Brecht fan é Oasterein Hessel 480 x Tsjalle 454024 Amber fan StarKing Alke 468 x Jasper 366025 Aylina K. Reinder 452 x Jasper 366026 Antsje Lobke K. Tsjalle 454 x Nammen 308027 Andrea fan Oostenburg Eibert 419 x Andries 415028 Contesse van de Meersche Hoeve AA Jouwe 485 x Gjalt 426029 Amarens S.R. Tsjalle 454 x Maurus 441030 Bente fan Bloemhof Ster Jehannes 484 x Ulke 338031 Grytsje fan it Hiem Sport, Kroon Norbert 444 x Tjimme 275032 Pjirkje Teatske Kroon, AA Tsjalle 454 x Teeuwis 389033 Dirk H Beart 411 x Eibert 419034 Bob Douwe A Jehannes 484 x Ulke 338035 Feije van de Troostwijk Jehannes 484 x Sape 381036 Froukje W. Jehannes 484 x Harmen 424037 Tjarda f.Hyllested-Østergaard Ster Norbert 444 x Wierd 409038 Jildouke fan 'e Homar Sport, Kroon, AA Uldrik 457 x Nykle 309

Gepostet von KFPS Royal Friesian am Donnerstag, 24. September 2020

Catalogus Stal de Mersken 25-09-2020

 

Vorig artikelBlog Ester: mok, mijten en een paardenstrand
Volgend artikelDe KFPS Hengstenkeuring gaat door, met iedereen voor de buis