Persbericht: Herbeoordeling Hidde fân Stal Bellefleur

In 2022 is door de Sterhengst Hidde fân Stal Bellefleur (Meinte 490) deelgenomen aan de selectie van hengsten voor inschrijving in het Stamboek voor hengsten (F) (stamboekregister). Tijdens het laatste onderdeel van deze hengstenselectie, zijnde het Centraal Onderzoek (CO), bleek bij het (uitgestelde) zadelexamen van Hidde de takt in de stap niet zuiver; dat was ook iets zichtbaar in draf en in de overgangen. Daarom heeft de Hengstenkeuringscommissie (HKC) Hidde toen niet doorverwezen naar het tweede deel van het CO, zijnde het aangespannen deel. Voor de eigenaren is dit aanleiding geweest om Hidde veterinair te laten onderzoeken. Op grond van de bevindingen van hun veterinair respectievelijk hoefsmid hebben de eigenaren bij het bestuur van het KFPS een verzoek om herbeoordeling ingediend, dit overeenkomstig het Reglement Hengstenkeuring – artikel 12.2.6. In verband met dit verzoek is Hidde op de Faculteit Diergeneeskunde (FD) te Utrecht (FD) nader onderzocht. Op basis van de bevindingen van de FD heeft het bestuur van het KFPS het verzoek om herbeoordeling afgewezen. Tegen deze afwijzing is door de eigenaren bezwaar ingediend bij het bestuur van het KFPS; dat bezwaar is bij beslissing van 16 december 2022 afgewezen. Vervolgens hebben de eigenaren tegen deze afwijzende beslissing beroep ingesteld bij het College van Appèl. Deze beroepsprocedure verkeert nog in de beginfase; een mondelinge behandeling is nog niet bepaald.

Tussen de eigenaren en het KFPS is zowel op 19 januari 2023 als 5 mei 2023 minnelijk overleg gevoerd. De eerste keer was na de afwijzende beslissing op bezwaar; de tweede keer was na de indiening van het beroepschrift. In beide overleggen was een belangrijk geschilpunt of de door de HKC bij het (uitgestelde) zadelexamen geconstateerde taktonzuiverheid al dan niet veroorzaakt zou (kunnen) zijn door een fout van een medewerker van het CO, en zo ja, of dat een ernstige fout zou zijn, in welk geval Hidde in aanmerking zou komen voor een herbeoordeling. Vanwege de omtrent dit geschilpunt bestaande onzekerheden en onduidelijkheden, hebben partijen beide keren met elkaar overlegd of en hoe een oplossing zou kunnen worden gevonden, die recht doet aan de wederzijdse belangen van partijen en daarmee voor beiden acceptabel zou kunnen zijn. De eerste keer heeft dit geen oplossing gebracht: over en weer zijn voorstellen gedaan tot nadere advisering door de FD, maar partijen konden het daarover toen niet eens worden. Bij de tweede keer hebben partijen alsnog een oplossing gevonden: aan Hidde wordt de kans geboden om zich door middel van deelname aan het CO 2023 alsnog te bewijzen; hij zal daarvoor dan wel het volledige CO goed moeten doorlopen. Materieel betekent dit dat Hidde alsnog een herbeoordeling zal kunnen ondergaan, maar deze qua duur en inhoud gelijk zal zijn aan het eerste onderdeel van het CO (= 6 weken). Wanneer deze herbeoordeling tot een positieve eindbeoordeling leidt en Hidde slaagt voor het zadelexamen, zal hij ook kunnen deelnemen aan het tweede deel van het CO, zijnde het aangespannen deel (= 4 weken). Wanneer Hidde ook voor het men- en tuigexamen slaagt, zal hij voor inschrijving in het stamboekregister in aanmerking kunnen komen, mits de HKC daarover – schriftelijk en duidelijk gemotiveerd – positief advies heeft uitgebracht en het bestuur van het KFPS dienovereenkomstig tot inschrijving besluit.

De afspraken die partijen over deze minnelijk regeling hebben gemaakt, zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (ex artikel 7:900 BW); daarmee zijn alle geschilpunten tussen partijen beëindigd.

 

Vorig artikelMencompetitie Harich: dubbele winst voor Udo en Its
Volgend artikelPilot karakter scoren ABFP