Vacature leden voor de KFPS-integriteitscommissie

Vacature leden voor de KFPS-integriteitscommissie

 

In november 2019 is tijdens de ledenraadsvergadering besloten tot het oprichten van een integriteitscommissie. Namens de ledenraad van het KFPS is de  vertrouwenscommissie belast met het vinden en selecteren van kandidaten voor deze functie. De vertrouwenscommissie wil de leden van het KFPS hierbij oproepen zich kandidaat te stellen en/ of te helpen bij het vinden van de juiste personen voor deze functie buiten het ledenbestand van het KFPS.

 

Deze oproep zal ook via de Phryso, de website van het KFPS en bij de Fokverenigingen bekend gemaakt worden.

 

Voor de vacature geldt dat kandidaten aan de volgende voorwaarden en competenties dienen te voldoen:

 

Gezocht wordt naar:

 • Drie leden voor de integriteitscommissie
 • Eén KFPS lid en twee niet-KFPS leden.
 • Eén plaatsvervangend lid
 • Meerderjarige kandidaten
 • Kandidaten die van onbesproken gedrag zijn
 • Kandidaten die zich goed mondeling en schriftelijk uit kunnen drukken
 • Kandidaten die geen lid zijn van een ander orgaan van het KFPS
 • Kandidaten die onafhankelijk zijn en handelen in het algemeen belang
 • Kandidaten die over probleemoplossend vermogen beschikken
 • Kandidaten met aantoonbare achtergrond in corporate governance (minimaal één van de leden)

 

De functie kent een vergoeding per zaak.

 

Als u zich herkent in de bovengenoemde voorwaarden en competenties (of leden kent/ relaties heeft die hieraan voldoen) en u ziet het als een uitdaging om in deze nieuw op te richten commissie plaats te nemen, dan nodigt de vertrouwenscommissie u uit om uw sollicitatiebrief, voorzien van CV en motivatie te sturen naar: VCKFPS@Gmail.com Wij zien uw reactie graag voor 15 februari 2020 tegemoet.

 

Voor meer informatie over de invulling van de vacature als lid van de integriteitscommissie van de Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paardenstamboek” kunt u contact opnemen met Aise Bouma telefoon 06 -13114280

 

Achtergrond:

Door de werkgroepen is vastgesteld dat de huidige reglementering enerzijds het voorkomen van integriteitsconflicten onvoldoende gewaarborgd is en anderzijds dat de regelgeving te star is, waardoor bij de invulling van vacatures kandidaten ten onrechte bij voorbaat uitgesloten worden. De nieuwe regelgeving zal ertoe bijdragen, dat integriteit beter gewaarborgd is en dat er tegelijkertijd meer ruimte ontstaat om vacatures kwalitatief beter in te vullen. Het voorstel is om 1) artikel 31 van de statuten en artikel 122 van het huishoudelijk reglement aan te passen; 2) gedragscodes aan te scherpen en voor alle geledingen toe te voegen aan de statuten; 3) het instellen van een integriteitscommissie (IC) die bindend adviseert bij benoemingen en bij integriteitskwesties. De kadering waar de IC een rol speelt bij de benoemingen is weergegeven in artikel 122 van het huishoudelijk reglement.

 

Taak, benoeming, eisen, bevoegdheden:

 1. De integriteitscommissie heeft tot taak het adviseren bij benoemingen in de geledingen van het KFPS en het adviseren in geschillen in relatie tot integriteit.
 2. De leden en een plaatsvervangend lid van de integriteitscommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ledenraad ex artikel 20 van de statuten. Kandidaten voor de commissie kunnen worden aangedragen door alle leden van het KFPS bij de vertrouwenscommissie, die één persoon per vacature voorlegt aan de ledenraad ter benoeming, daarbij rekening houdende met het bepaalde in lid 5, 6 en 7 van dit artikel.
 3. De benoeming geschiedt voor de duur van vier (4) jaar met de mogelijkheid van een eenmalige aansluitende benoeming van vier (4) jaar. De leden van de commissie maken zelf een zodanig aftreedschema op, dat jaarlijks ten hoogste een persoon aftredend is. Het aftreedschema wordt vermeld in het jaarverslag van het KFPS.
 4. De integriteitscommissie bestaat uit drie (3) personen. De voorzitter en de vice-voorzitter worden door de leden van de commissie uit hun midden benoemd.
 5. Twee (2) leden van de integriteitscommissie zijn geen lid van het KFPS. Zij dienen te verklaren dat zij zich zullen houden aan de statuten, reglementen, voorschriften en overige besluiten van het KFPS. Eén lid van de commissie is wel lid van het KFPS.
 6. Het lid van de integriteitscommissie, tevens lid zijnde van het KFPS, kan binnen het KFPS geen deel uitmaken van enig orgaan van het KFPS.
 7. Tenminste een der leden heeft een aantoonbare achtergrond in corporate governance.
 8. Een lid van de commissie mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen, indien het lid persoonlijk of uit andere hoofde bij die zaak betrokken is of is geweest. Indien het degene betreft die lid is van het KFPS, zal hij vervangen worden door het plaatsvervangend lid, lid zijnde van het KFPS. Indien het een van de andere twee leden van de integriteitscommissie betreft zal een plaatsvervangend lid alsnog benoemd moeten worden.
 9. Indien een lid van de integriteitscommissie voor of tijdens de behandeling van een zaak meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of dat hij zich om andere redenen wenst te verschonen als lid van de commissie, zal hij hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen in de commissie.
 10. De integriteitscommissie is bevoegd tot het inwinnen van informatie bij degene die beroep heeft ingesteld, bij leden van de ledenraad, bij leden van het bestuur, bij functionarissen, bij directie en medewerkers en bij derden.
 11. Indien een vacature ontstaat dient de ledenraad in de eerstvolgende vergadering in de vacature te voorzien op voordracht van de vertrouwenscommissie.
 12. De benoemingen waarin de integriteitscommissie adviseert zijn weergegeven in het huishoudelijk reglement, artikel 122. Het bestuur kan desgewenst ook bij andere benoemingen de integriteitscommissie inschakelen.
 13. Leden kunnen integriteitskwesties, waarin functionarissen van het KFPS betrokken zijn, aanhangig maken bij de integriteitscommissie.
 14. Adviezen bij benoemingen en bij integriteitskwesties zijn bindend.

 

 

 

Vorig artikelProtest bij het rijden
Volgend artikelClinicprogramma vrijdag 10 januari: de keuze is weer reuze!